Herba Vitalis s.r.o.
Vajanského 2055/1
909 01 Skalica

IČ: 51 104 857, zapísaná v Obchodním rejstříku vedenom u Okresného súdu v Trnave, Slovenská republika, oddiel: Sro, vložka č.: 40748/T


Návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení - Projekt cezhraničného zlúčenia


Oznámenie o uloženie zmluvy o cezhraničnom zlúčení a upozornenie pre veriteľov

Spoločnosť Herba Vitalis s.r.o., so sídlom: Vajanského 2055/1, 909 01 Skalica, Slovenská republika, IČ: 51 104 857, zapísaná v Obchodním rejstříku vedenom u Okresného súdu v Trnave, Slovenská republika, oddiel: Sro, vložka č.: 40748/T, týmto oznamuje, 

že návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení spoločností Herba Vitalis s.r.o., so sídlom: Vajanského 2055/1, 909 01 Skalica, Slovenská republika, IČ: 51 104 857, zapísané v obchodnom registri vedenom u Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sro, vložka č.: 40748/T (ďalej len „Nástupnícka spoločnosť “) a spoločnosti Herba Vitalis s.r.o., so sídlom: Praha 1 - Malá Strana, Maltézské náměstí 537/4, PSČ 11800, Česká republika, IČ: 25 340 123, zapísanej v obchodním restříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl: C, vložka č.: 87839 (ďalej len „Zanikajúca spoločnosť “) bol uložený do zbierky listín Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sro, vložka č.: 40748/T v súlade s ustanoveniami § 69aa ods. 3 a § 218a ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), v dôsledku ktorého Zanikajúca spoločnosť zanikne zlúčením bez likvidácie a Nástupnícka spoločnosť sa stane nástupníckou spoločnosťou (ďalej len „cezhraničné zlúčenie“). 

V súlade s ustanovením § 69aa ods. 3 v súvislosti s uložením návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení spol. Herba Vitalis s.r.o. ako Zanikajúcej spoločnosti a spol. Herba Vitalis s.r.o. ako Nástupníckej spoločnosti do zbierky listín, spoločnosť Herba Vitalis s.r.o. ako Nástupnícka spoločnosť zverejňuje nasledovné zákonom požadované údaje:

a)    Obchodné meno, právna forma a sídlo každej zúčastnenej spoločnosti (§ 69aa ods. 3 písm. a) Obchodného zákonníka):

Zanikajúca zúčastnená spoločnosť: Herba Vitalis s.r.o., so sídlom: Praha 1 - Malá Strana, Maltézské náměstí 537/4, PSČ 11800, Česká republika, IČ: 25 340 123, zapísaná v obchodním restříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl: C, vložka č.: 87839 je spoločnosťou s ručením obmedzeným, existujúca podľa práva Českej republiky;

Nástupnícka zúčastnená spoločnosť: Herba Vitalis s.r.o., so sídlom: Vajanského 2055/1, 909 01 Skalica, Slovenská republika, IČ: 51 104 857, zapísaná v obchodnom registri vedenom u Okresného súdu v Trnave, Slovenská republika, oddiel: Sro, vložka č.: 40748/T je spoločnosťou s ručením obmedzeným, existujúca podľa práva Slovenskej republiky;

b)    Názov obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je každá zúčastnená spoločnosť zapísaná a identifikačné číslo organizácie v obchodnom registri alebo inej evidencii, ak jej bolo pridelené, alebo iné číslo zápisu v obchodnom registri alebo v inej evidencii, ak právo štátu, ktorým sa zúčastnená spoločnosť spravuje, ukladá zúčastnenej spoločnosti povinnosť zápisu do obchodného registra alebo inej evidencie (§ 69aa ods. 3 písm. b) Obchodného zákonníka):

Zanikajúca zúčastnená spoločnosť: Herba Vitalis s.r.o. je zapísaná v obchodním restříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl: C, vložka č.: 87839, identifikačné číslo (IČO): 25 340 123

Nástupnícka zúčastnená spoločnosť: Herba Vitalis s.r.o. je zapísaná v obchodním rejstříku vedenom v Trnave, oddiel: Sro, vložka č.: 40748/T, identifikačné číslo (IČO): 51 104 857

c)    Odkaz na opatrenia prijaté na zabezpečenie ochrany práv veriteľov a menšinových spoločníkov s uvedením poštovej adresy a adresy internetovej stránky, ak je zriadená, na ktorej možno bezplatne získať všetky uvedené informácie vrátane informácií podľa § 69aa ods. 4 Obchodného zákonníka (§ 69aa ods. 3 písm. c) Obchodného zákonníka):

1.    Cezhraničné zlúčenie Zanikajúcej spoločnosti Herba Vitalis s.r.o. a Nástupnickej spoločnosti Herba Vitalis s.r.o. nebude mať pre veriteľov Zanikajúcej spoločnosti Herba Vitalis s.r.o. žiadne dôsledky a nijako neovplyvní vymožiteľnosť ich pohľadávok voči Zanikajúcej spoločnosti Herba Vitalis s.r.o. prípadne Nástupnickej spoločnosti Herba Vitalis s.r.o. po uskutočnení cezhraničného zlúčenia. Informácie o prijatých opatreniach na zabezpečenie ochrany práv veriteľov sú uvedené v Návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení, ktorý bol uložený do Zbierky listín vedenej Okresným súdom v Trnave, oddiel: Sro, vložka č.: 40748/T.

2.    V súlade s § 69aa ods. 5 Obchodného zákonníka, veritelia Nástupnickej spoločnosti Herba Vitalis s.r.o. ako slovenskej zúčastnenej spoločnosti, ktorí budú mať ku dňu schválenia návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení Zanikajúcej spoločnosti Herba Vitalis s.r.o. s Nástupnickou spoločnosťou Herba Vitalis s.r.o. (ďalej len „návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení“) voči Nástupnickej spoločnosti Herba Vitalis s.r.o. nesplatné pohľadávky, majú právo požadovať, aby splnenie ich neuhradených pohľadávok bolo primerane zabezpečené. Ak sa veritelia s Nástupnickou spoločnosťou Herba Vitalis s.r.o. nedohodnú, o primeranom zabezpečení rozhodne súd. Zabezpečenie sa považuje za primerané vždy, ak sa do notárskej úschovy zloží peňažná hotovosť vo výške pohľadávky označenej veriteľom.

3.    V súlade s § 69aa ods. 7 Obchodného zákonníka návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení obsahuje dohodu Zanikajúcej spoločnosti Herba Vitalis s.r.o. s Nástupnickou spoločnosťou Herba Vitalis s.r.o. na základe ktorej veritelia, ktorí mali voči Nástupnickej spoločnosti Herba Vitalis s.r.o. ako slovenskej zúčastnenej spoločnosti pred cezhraničným zlúčením pohľadávky, sú oprávnení uplatniť svoje právo voči Nástupnickej spoločnosti Herba Vitalis s.r.o. ako nástupnickej spoločnosti na slovenskom súde a na základe slovenského práva.

4.    Veritelia Nástupnickej spoločnosti Herba Vitalis s.r.o. ako slovenskej zúčastnenej spoločnosti, ktorí budú mať ku dňu schválenia návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení voči Nástupnickej spoločnosti Herba Vitalis s.r.o. nesplatné pohľadávky, majú právo požadovať, aby splnenie ich neuhradených pohľadávok bolo primerane zabezpečené. Ak sa veritelia s Nástupnickou spoločnosťou Herba Vitalis s.r.o. nedohodnú o primeranom zabezpečení, bude rozhodovať  príslušný súd v zmysle § 69aa ods. 5 Obchodného zákonníka, ak sa veritelia so slovenskou zúčastnenou spoločnosťou nedohodnú sú oprávnení informovať notára, ktorý bude v súlade s § 69aa ods. 7 Obchodného zákonníka preskúmavať splnenie požiadaviek pre cezhraničné zlúčenie a  vydávať osvedčenie o ich splnení, o stave týchto súdnych konaní. Meno a adresa notára je uvedená nižšie v bode 5.

5.    V zmysle ustanovenia § 69aa ods. 7 Obchodného zákonníka splnenie požiadaviek ustanovených pre cezhraničné zlúčenie pri Nástupnickej spoločnosti Herba Vitalis s.r.o. ako slovenskej zúčastnenej spoločnosti pred zápisom cezhraničného zlúčenia do obchodného registra preskúma notár a vydá o tom osvedčenie podľa osobitného predpisu vo forme notárskej zápisnice (ďalej len „osvedčenie“). Osvedčenie bude pri Nástupnickej spoločnosti Herba Vitalis s.r.o. ako slovenskej zúčastnenej spoločnosti vydávať notár: JUDr. Dagmar Hudecová, Dunajská 8, 811 08  Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421  2 526 35 439, e-mail: dagmar.hudecova@hudecova.sk

6.    Vzhľadom k tomu, že žiadna zo zúčastnených spoločností na cezhraničnom zlúčení nevydala žiadne dlhopisy ani iné cenné papiere so zvláštnymi právami, neboli prijaté žiadne opatrenia ani poskytnuté žiadne práva, ktoré by mala Nástupnickej spoločnosti Herba Vitalis s.r.o. poskytnúť vlastníkom dlhopisov alebo iných cenných papierov so zvláštnymi právami. 

7.    Všetky uvedené informácie vrátane informácií podľa §69aa ods. 4 Obchodného zákonníka sú dostupné na sídle Nástupnickej spoločnosti Herba Vitalis s.r.o. t.j. Vajanského 2055/1, 909 01 Skalica, Slovenská republika.

Ve Skalici dňa 11.12.2017

Herba Vitalis s.r.o.
Ing. Pavel Pokorný
jednatel